Równie dobrze moglibyśmy wymagać od kogoś, aby wciąż nosił ubranie, które mu pasowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby pozostawało w formach życia wytworzonych przez barbarzyńskich przodków. Jest to dążenie bezsensowne, które za naszych czasów pogrążyło świat w potopie krwi.


równie-dobrze-moglibyśmy-wymagać-od-kogoś-aby-wciąż-nosił-ubranie-które-mu-pasowało-za-chłopięcych-lat-jak-żądać-od-społeczeństwa-aby
thomas jeffersonrówniedobrzemoglibyśmywymagaćodkogośabywciążnosiłubraniektóremupasowałozachłopięcychlatjakżądaćspołeczeństwapozostawałoformachżyciawytworzonychprzezbarbarzyńskichprzodkówjesttodążeniebezsensownenaszychczasówpogrążyłoświatpotopiekrwirównie dobrzedobrze moglibyśmymoglibyśmy wymagaćwymagać odod kogośaby wciążwciąż nosiłnosił ubraniektóre mumu pasowałopasowało zaza chłopięcychchłopięcych latjak żądaćżądać odod społeczeństwaaby pozostawałopozostawało ww formachformach życiażycia wytworzonychwytworzonych przezprzez barbarzyńskichbarbarzyńskich przodkówdążenie bezsensownektóre zaza naszychnaszych czasówczasów pogrążyłopogrążyło światświat ww potopiepotopie krwirównie dobrze moglibyśmydobrze moglibyśmy wymagaćmoglibyśmy wymagać odwymagać od kogośaby wciąż nosiłwciąż nosił ubraniektóre mu pasowałomu pasowało zapasowało za chłopięcychza chłopięcych latjak żądać odżądać od społeczeństwaaby pozostawało wpozostawało w formachw formach życiaformach życia wytworzonychżycia wytworzonych przezwytworzonych przez barbarzyńskichprzez barbarzyńskich przodkówjest to dążeniektóre za naszychza naszych czasównaszych czasów pogrążyłoczasów pogrążyło światpogrążyło świat wświat w potopiew potopie krwi

Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat. -Alexis Carrel
nie-na tym-po­lega-rzecz-aby do­dać-lat-do życia-ale-na tym-prze­de-wszys­tkim-aby do­dać-życia-do lat
Do teatru nie przychodzi się, aby patrzeć na łzy, lecz aby słuchać słów, które je wyciskają. -Denis Diderot
do-teatru-nie-przychodzi-ę-aby-patrzeć-na-łzy-lecz-aby-słuchać-słów-które-wyciskają
Aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym. -Artur Schopenhauer
aby-nie-być-bardzo-nieszczęśliwym-najlepiej-jest-nie-żądać-aby-ę-było-bardzo-szczęśliwym