Ręka, która bi­je, nie ma pra­wa się skarżyć, że i ją bo­li bicie.


ręka-która-bi­-nie  pra­wa ę-skarżyć-że i ją bo­li-bicie
stanisław czosnowskirękaktórabi­jenie ma pra­wa sięskarżyćże i ją bo­libiciektóra bi­jenie ma pra­wa się skarżyćże i ją bo­li bicie

Ręka, która bije, nie ma prawa się skarżyć, że i ją boli bicie.Tyl­ko wte­dy masz pra­wo skarżyć się na los, jeśli zasłużyłeś na lepszy.Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje.Ci ręka­mi na chleb pra­cują, a tam­ci uszami.Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem.Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem.