Ręka, która wprawia w ruch kołyskę, porusza światem.


ręka-która-wprawia-w-ruch-kołyskę-porusza-światem
rainer maria rilkerękaktórawprawiaruchkołyskęporuszaświatemktóra wprawiawprawia ww ruchruch kołyskęporusza światemktóra wprawia wwprawia w ruchw ruch kołyskęktóra wprawia w ruchwprawia w ruch kołyskęktóra wprawia w ruch kołyskę

Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem.Dusza kobiety jest jak przejrzysta toń wody, najlżejszy ruch - a kręgi fal, biegnąc jedna za drugą, wprawią w ruch całą powierzchnię.Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy.Miłość jest najwyższą siłą wszechświata; to ona wprawia w ruch gwiazdy.Miłość może i nie wprawia świata w ruch, ale muszę przyznać, że nadaje temu ruchowi sens.Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje.