Ręka to faj­na spra­wa. Nie an­gażuje spec­jalnie oso­by, która ją da­je, a bar­dzo us­po­kaja tę, która ją otrzymuje.


ręka-to faj­na-spra­wa-nie an­gażuje-spec­jalnie-oso­by-która-ją da­-a bar­dzo-us­po­kaja-tę-która-ją otrzymuje
anna gavaldarękato faj­naspra­wanie an­gażujespec­jalnieoso­byktórają da­jea bar­dzous­po­kajają otrzymujeręka to faj­nato faj­na spra­wanie an­gażuje spec­jalniespec­jalnie oso­byktóra ją da­jea bar­dzo us­po­kajaus­po­kaja tęktóra ją otrzymujeręka to faj­na spra­wanie an­gażuje spec­jalnie oso­bya bar­dzo us­po­kaja tę

Jak in­ni kawę lub herbatę, Mleczysław tyl­ko mle­ko pija. Jesienią, zimą, wiosną, latem. Pod­chodzi z tej spec­jalnej rasy, która nie tęskni do kiełbasy, ale na milę, z bar­dzo daleka, pot­ra­fi wyczuć mi­seczkę mleka. Bar­dzo mu zaw­sze mle­ko smakuje, za­pew­nić wszys­tkich mogę - i na­wet po no­cach się oblizuje pat­rząc na Mleczną Drogę. ® by Mrs Vercetti Przy­jaciel- to ta­ka oso­ba, która stoi z wy­ciągniętą ręką kiedy my upadamy.Każdy człowiek cha­rak­te­ryzu­je się trze­ma oso­bowościami: tą, którą ma, tą, którą oka­zuje, i tą, którą sądzi, że ma.*** A: ekstremalne! B: co to znaczy ekstremalne? A: noo, ta­kie bar­dzo faj­ne, zabawne *** A: zjesz z na­mi kolację? B: tak, a jedze­nie jest koszer­ne? A: oczywiście. C: co znaczy koszerne? A: bar­dzo smaczne *** W na­turze wszechświata leży, by oso­ba, która zaw­sze każe człowieko­wi cze­kać dziesięt mi­nut, te­go dnia, gdy ten człowiek się o dziesięć mi­nut spóźni, była go­towa dziesięć mi­nut wcześniej i bar­dzo sta­ran­nie o tym nie wspominała.Spec­jalnie się gar­bił, odkąd miano pros­ta­ka zaskarbił.