Ra­dos­ny uśmiech kry­je cza­sem w so­bie smu­tek głębo­ki. Nie mówisz o swoich prob­le­mach i wszys­cy myślą, że jes­teś sil­na. Sil­na, ale łat­wo ją zra­nić. Wszys­cy myślą, że łat­wo jej wszys­tko w życiu wychodzi, bo jest ład­na, a ona za­cis­ka zęby i działa, żeby udo­wod­nić swoją war­tość. Niektórzy myślą, że pew­nie jest wyb­redna, a ona jest zbyt dum­na na pew­ne spra­wy. Życie jest pełne sprzeczności.


ra­­ny-uśmiech-kry­-cza­sem-w so­bie-smu­tek-głębo­ki-nie mówisz-o swoich-prob­­mach-i wszys­cy-myślą-że jes­teś-sil­na
elizabettara­dos­nyuśmiechkry­jecza­semw so­biesmu­tekgłębo­kinie mówiszo swoichprob­le­machi wszys­cymyśląże jes­teśsil­nasil­na alełat­woją zra­nićwszys­cy myśląże łat­wojejwszys­tkow życiuwychodzibo jest ład­naa onaza­cis­kazębyi działażebyudo­wod­nićswojąwar­tośćniektórzy myśląże pew­niejest wyb­rednajest zbytdum­nana pew­nespra­wyycie jest pełnesprzecznościra­dos­ny uśmiechuśmiech kry­jekry­je cza­semcza­sem w so­biew so­bie smu­teksmu­tek głębo­kinie mówisz o swoicho swoich prob­le­machprob­le­mach i wszys­cyi wszys­cy myśląże jes­teś sil­nałat­wo ją zra­nićże łat­wo jejjej wszys­tkowszys­tko w życiuw życiu wychodzia ona za­cis­kaza­cis­ka zębyzęby i działażeby udo­wod­nićudo­wod­nić swojąswoją war­tośćże pew­nie jest wyb­rednaa ona jest zbytjest zbyt dum­nadum­na na pew­nena pew­ne spra­wyŻycie jest pełne sprzecznościra­dos­ny uśmiech kry­jeuśmiech kry­je cza­semkry­je cza­sem w so­biecza­sem w so­bie smu­tekw so­bie smu­tek głębo­kinie mówisz o swoich prob­le­macho swoich prob­le­mach i wszys­cyprob­le­mach i wszys­cy myśląże łat­wo jej wszys­tkojej wszys­tko w życiuwszys­tko w życiu wychodzia ona za­cis­ka zębyza­cis­ka zęby i działażeby udo­wod­nić swojąudo­wod­nić swoją war­tośća ona jest zbyt dum­najest zbyt dum­na na pew­nedum­na na pew­ne spra­wy

Zro­biłam dwa błędy: naj­pierw sta­rałam się po­kazać wszys­tkim, że jes­tem sil­na i nikt nie jest mi pot­rzeb­ny. Po­tem spot­kałam osobę, której w końcu chciałam po­wie­dzieć, że tak nap­rawdę bar­dzo ko­goś pot­rze­buję. Te­raz jes­tem sa­ma, bo wszys­cy myślą, że jest mi z tym dob­rze. A oso­ba, którą wyb­rałam… aku­rat nie pot­rze­bowała ni­kogo potrzebującego.Dro­gi Boże Dzięku­je. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie. Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś. Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała. Dziękuję za wszys­tko. Two­ja córka.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! Życia nikt za mnie nie przeżyje, więc sa­ma wyz­naczam so­bie ce­le i sta­ram się je reali­zować. Cza­sem war­to posłuchać czy­jejś mądrej ra­dy, ale żyje się głównie dla siebie, a nie po to, żeby ko­muś coś udo­wod­nić lub spełnić czy­jeś oczekiwania.Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć.