Ra­diowa za­powiedź jest jak opa­kowa­nie. A o opa­kowa­niach uczą spe­ce od mar­ke­tin­gu. Cza­sami prze­ciętny to­war sprze­daje się w sposób wy­bit­ny wyłącznie dzięki opakowaniu.


ra­diowa-za­powiedź-jest jak opa­kowa­nie-a o opa­kowa­niach-uczą-spe­-od mar­ke­tin­gu-cza­sami prze­ętny-to­war
wojciech cejrowskira­diowaza­powiedźjest jak opa­kowa­niea o opa­kowa­niachucząspe­ceod mar­ke­tin­gucza­sami prze­ciętnyto­warsprze­daje sięw sposóbwy­bit­nywyłączniedziękiopakowaniura­diowa za­powiedźza­powiedź jest jak opa­kowa­niea o opa­kowa­niach ucząuczą spe­cespe­ce od mar­ke­tin­gucza­sami prze­ciętny to­warto­war sprze­daje sięsprze­daje się w sposóbw sposób wy­bit­nywy­bit­ny wyłączniewyłącznie dziękidzięki opakowaniura­diowa za­powiedź jest jak opa­kowa­niea o opa­kowa­niach uczą spe­ceuczą spe­ce od mar­ke­tin­gucza­sami prze­ciętny to­war sprze­daje sięto­war sprze­daje się w sposóbsprze­daje się w sposób wy­bit­nyw sposób wy­bit­ny wyłączniewy­bit­ny wyłącznie dziękiwyłącznie dzięki opakowaniu

Dwudzies­ty pier­wszy wiek- cza­sy, gdy częściej od pa­pierków po cu­kier­kach na uli­cy znaj­dziesz opa­kowa­nie po durexach. -Riot
dwudzies­ty-pier­wszy-wiek-cza­sy-gdy-częściej-od pa­pierków-po cu­kier­kach-na uli­cy-znaj­dziesz-opa­kowa­nie-po durexach
Na opa­kowa­niu mydła: Na­leży sto­sować jak nor­malne mydło. (To ma być instrukcja?)  -Tsanyo
na opa­kowa­niu-mydła-na­ży-sto­sować-jak nor­malne-mydło-to- być-instrukcja 
Na­wet cu­kierek w naj­piękniej­szym opa­kowa­niu może wy­dać się gorzki w sma­ku . -Chemicals
na­wet-cu­kierek-w naj­piękniej­szym-opa­kowa­niu-może-wy­dać ę-gorzki-w sma­ku