ra­no od­kry­wam że kocham całą sobą, wie­czo­rem że nie mam już kogo...


ra­no-od­kry­wam-że kocham-całą-sobą-wie­czo­rem-że nie mam-już-kogo
cala_jara­nood­kry­wamże kochamcałąsobąwie­czo­remże nie mamjużkogora­no od­kry­wamod­kry­wam że kochamże kocham całącałą sobąwie­czo­rem że nie mamże nie mam jużjuż kogora­no od­kry­wam że kochamod­kry­wam że kocham całąże kocham całą sobąwie­czo­rem że nie mam jużże nie mam już kogora­no od­kry­wam że kocham całąod­kry­wam że kocham całą sobąwie­czo­rem że nie mam już kogora­no od­kry­wam że kocham całą sobą

Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej. -Marta Fox
zdarza-ę-że myślę-już-bar­dziej-nie można-kochać-a na dru­gi-dzień-od­kry­wam-że kocham-o ­den-dzień-bardziej
A kiedy wie­czo­rem wspom­nisz przy­pad­kiem o mnie to wiedz że już jes­tem w in­nych ra­mionach bo ty byłeś niebez­pie­cznie nieodpowiedzialny.... -AgniM
a kiedy-wie­czo­rem-wspom­nisz-przy­pad­kiem-o mnie-to wiedz-że już-jes­tem-w in­nych-ra­mionach-bo ty byłeś-niebez­pie­cznie
Każdy ra­nek da­je szansę na to, by wie­czo­rem móc po­wie­dzieć: to był szczęśli­wy dzień. -Małgorzata Stolarska
każdy-ra­nek-da­-szansę-na to-by wie­czo­rem-móc-po­wie­dzieć-to był-szczęśli­wy-dzień