Ra­sowa ko­bieta lu­bi klapsy.


ra­sowa-ko­bieta-lu­bi-klapsy
terenia wylazłora­sowako­bietalu­biklapsyra­sowa ko­bietako­bieta lu­bilu­bi klapsyra­sowa ko­bieta lu­biko­bieta lu­bi klapsyra­sowa ko­bieta lu­bi klapsy

Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę.Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem.Każda sowa głupia w dzień.Najładniejszy dźwięk wydaje z siebie sowa.Ko­bieta spo­koj­na, to ko­bieta zaspokojona.Sto­sowa­nie przy­musu wy­nika z niewiary w argumentację.