Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro.


radość-i-uśmiech-są-jak-okno-i-drzwi-którymi-może-przedostać-ę-w-życie-człowieka-nieskończone-dobro
christian morgensternradośćuśmiechjakoknodrzwiktórymimożeprzedostaćsiężycieczłowiekanieskończonedobroradość ii uśmiechuśmiech sąsą jakjak oknookno ii drzwiktórymi możemoże przedostaćprzedostać sięw życieżycie człowiekaczłowieka nieskończonenieskończone dobroradość i uśmiechi uśmiech sąuśmiech są jaksą jak oknojak okno iokno i drzwiktórymi może przedostaćmoże przedostać sięprzedostać się wsię w życiew życie człowiekażycie człowieka nieskończoneczłowieka nieskończone dobroradość i uśmiech sąi uśmiech są jakuśmiech są jak oknosą jak okno ijak okno i drzwiktórymi może przedostać sięmoże przedostać się wprzedostać się w życiesię w życie człowiekaw życie człowieka nieskończoneżycie człowieka nieskończone dobroradość i uśmiech są jaki uśmiech są jak oknouśmiech są jak okno isą jak okno i drzwiktórymi może przedostać się wmoże przedostać się w życieprzedostać się w życie człowiekasię w życie człowieka nieskończonew życie człowieka nieskończone dobro

Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc.Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno.Szczęśliwe życie, to ciche życie: tylko w atmosferze spokoju może kwitnąć prawdziwa radość.Szczęśliwe życie to ciche życie. Tylko w atmosferze spokoju może kwitnąć prawdziwa radość.Tylko zamknąwszy za sobą drzwi, można otworzyć okno w przyszłość.Życie w prostocie to jedyne płuca, którymi świat może jeszcze oddychać.