Radość negatywna, radość z tego, że przeciwnik nie ma racji, cechuje ludzi małych, niezdolnych do wzięcia odpowiedzialności za całość.


radość-negatywna-radość-z-tego-że-przeciwnik-nie-racji-cechuje-ludzi-łych-niezdolnych-do-wzięcia-odpowiedzialnoś-za-całość
stefan kisielewskiradośćnegatywnaradośćtegożeprzeciwniknieracjicechujeludzimałychniezdolnychdowzięciaodpowiedzialnościzacałośćradość negatywnaradość zz tegoże przeciwnikprzeciwnik nienie mama racjicechuje ludziludzi małychniezdolnych dodo wzięciawzięcia odpowiedzialnościodpowiedzialności zaza całośćradość z tegoże przeciwnik nieprzeciwnik nie manie ma racjicechuje ludzi małychniezdolnych do wzięciado wzięcia odpowiedzialnościwzięcia odpowiedzialności zaodpowiedzialności za całośćże przeciwnik nie maprzeciwnik nie ma racjiniezdolnych do wzięcia odpowiedzialnoścido wzięcia odpowiedzialności zawzięcia odpowiedzialności za całośćże przeciwnik nie ma racjiniezdolnych do wzięcia odpowiedzialności zado wzięcia odpowiedzialności za całość

Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu, radość to rzecz bardzo poważna.Nie sądźcie, że radość polega na śmiechu; radość to rzecz bardzo poważna.Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość.Każdy powinien złożyć w całość to, co w nim najlepsze, i rozdać innym. I zebrać się razem z tymi, których kocha, żeby odnowić radość.Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi. Co to jest radość? Innym sprawić radość.Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.