Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy.


radość-tkwi-nie-w-rzeczach-ale-w-głębi-naszej-duszy
anonimradośćtkwinierzeczachaległębinaszejduszyradość tkwitkwi nienie ww rzeczachale ww głębigłębi naszejnaszej duszyradość tkwi nietkwi nie wnie w rzeczachale w głębiw głębi naszejgłębi naszej duszyradość tkwi nie wtkwi nie w rzeczachale w głębi naszejw głębi naszej duszyradość tkwi nie w rzeczachale w głębi naszej duszy

Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy.Jeżeli jest miej­sce spot­ka­nia się nieba z ziemią, to wykłada się jed­nym słowem: be­zin­te­resow­ność. To jest przejście z teorii do prak­ty­ki, wypróbo­wanie w życiu i spraw­dze­nie te­go, co tkwi w naszej głębi, pro­bierz naszej wiary w Bo­ga. Tu możemy się prze­konać, czy żyje­my dla Bo­ga, czy na sprzedaż.Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne...Łzy nie po­kazują in­nym je­dynie naszych słabości, ale także uka­zują piękno naszej duszy - wrażliwość.Bardziej mi żal tych, co myślą o rzeczach możliwych, słusznych i bliskich, mogących się zdarzyć niebawem, niż tych, którzy śnią o rzeczach niezwykłych i odległych. Ci ostatni, śniący o wielkości, albo są wariatami i wierzą w to, o czym marzą, i są szczęśliwi, albo są zwykłymi marzycielami, dla których urojenia są muzyką duszy, która ich [...]Uśmie­cham się wte­dy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jes­tem sam. Ale jes­tem i w głębi duszy wiem, że zaw­sze będę.