Radość trzeba znosić tak samo jak smutek.


radość-trzeba-znosić-tak-samo-jak-smutek
virginia woolfradośćtrzebaznosićtaksamojaksmutekradość trzebatrzeba znosićznosić taktak samosamo jakjak smutekradość trzeba znosićtrzeba znosić takznosić tak samotak samo jaksamo jak smutekradość trzeba znosić taktrzeba znosić tak samoznosić tak samo jaktak samo jak smutekradość trzeba znosić tak samotrzeba znosić tak samo jakznosić tak samo jak smutek

Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane. Cała radość i cały smutek. Nie wolno nam się od tego uchylić. Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy, i tak kiedyś nas dopadnie.Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny. . . Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś.Powinniśmy odrzucić uciechę i gniew, radość, smutek, miłość, nienawiść, a zastąpić je wielkodusznością i sprawiedliwością.Przyjaźń powiększa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając naszą radość i dzieląc na pół smutek.