Radzi­my sobie po­magając nawzajem siła Miłości Ser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­we na ból 


radzi­my-sobie-po­magając-nawzajem-ła-miłoś-ser­-wybiera-pok­ry­te-bliz­na­mi-jest-wrażli­we-na ból 
elizabettaradzi­mysobiepo­magającnawzajemsiłamiłościser­cewybierapok­ry­tebliz­na­mijestwrażli­wena ból radzi­my sobiesobie po­magającpo­magając nawzajemnawzajem siłasiła miłościmiłości ser­ceser­ce wybierawybiera pok­ry­tepok­ry­te bliz­na­mibliz­na­mi jestjest wrażli­wewrażli­we na ból radzi­my sobie po­magającsobie po­magając nawzajempo­magając nawzajem siłanawzajem siła miłościsiła miłości ser­cemiłości ser­ce wybieraser­ce wybiera pok­ry­tewybiera pok­ry­te bliz­na­mipok­ry­te bliz­na­mi jestbliz­na­mi jest wrażli­wejest wrażli­we na ból radzi­my sobie po­magając nawzajemsobie po­magając nawzajem siłapo­magając nawzajem siła miłościnawzajem siła miłości ser­cesiła miłości ser­ce wybieramiłości ser­ce wybiera pok­ry­teser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­miwybiera pok­ry­te bliz­na­mi jestpok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­webliz­na­mi jest wrażli­we na ból radzi­my sobie po­magając nawzajem siłasobie po­magając nawzajem siła miłościpo­magając nawzajem siła miłości ser­cenawzajem siła miłości ser­ce wybierasiła miłości ser­ce wybiera pok­ry­temiłości ser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­miser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­mi jestwybiera pok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­wepok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­we na ból 

Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu. -Johann Heinrich Pestalozzi
miłość-wybiera-sobie-łe-miejsce-które-rozjaśnia-wszystko-pozostałe-jest-w-jej-cieniu
Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce. -Bertrand Russell
siła-rozumu-może-być-niewielka-ale-jest-stała-i-działa-zawsze-w-jednym-kierunku-podczas-gdy-ły-nierozumu-niszczą-ę-nawzajem-w-bezpłodnej
Tylko miłość jest siłą, co złagodzić może ból świata. -Maria Konopnicka
tylko-miłość-jest-łą-co-złagodzić-może-ból-świata