Radzi­my sobie po­magając nawzajem siła Miłości Ser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­we na ból 


radzi­my-sobie-po­magając-nawzajem-ła-miłoś-ser­-wybiera-pok­ry­te-bliz­na­mi-jest-wrażli­we-na ból 
elizabettaradzi­mysobiepo­magającnawzajemsiłamiłościser­cewybierapok­ry­tebliz­na­mijestwrażli­wena ból radzi­my sobiesobie po­magającpo­magając nawzajemnawzajem siłasiła miłościmiłości ser­ceser­ce wybierawybiera pok­ry­tepok­ry­te bliz­na­mibliz­na­mi jestjest wrażli­wewrażli­we na ból radzi­my sobie po­magającsobie po­magając nawzajempo­magając nawzajem siłanawzajem siła miłościsiła miłości ser­cemiłości ser­ce wybieraser­ce wybiera pok­ry­tewybiera pok­ry­te bliz­na­mipok­ry­te bliz­na­mi jestbliz­na­mi jest wrażli­wejest wrażli­we na ból radzi­my sobie po­magając nawzajemsobie po­magając nawzajem siłapo­magając nawzajem siła miłościnawzajem siła miłości ser­cesiła miłości ser­ce wybieramiłości ser­ce wybiera pok­ry­teser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­miwybiera pok­ry­te bliz­na­mi jestpok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­webliz­na­mi jest wrażli­we na ból radzi­my sobie po­magając nawzajem siłasobie po­magając nawzajem siła miłościpo­magając nawzajem siła miłości ser­cenawzajem siła miłości ser­ce wybierasiła miłości ser­ce wybiera pok­ry­temiłości ser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­miser­ce wybiera pok­ry­te bliz­na­mi jestwybiera pok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­wepok­ry­te bliz­na­mi jest wrażli­we na ból 

W ciszy tej tkwisz Skamieniała Twar­da ser­ca pokrywa Gorąca w środku Nies­ta­bil­na Życia droga Kręta i niebezpieczna Długo błądzisz, szukając Siła na krawędzi Skok życia i śmier­ci wybiera Prag­nienie ulgi.Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce.Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem… O radę pytaj tego kto sam sobie radzi.Tylko miłość jest siłą, co złagodzić może ból świata.