Raj­ska woń w sadzie Zak­witły jabłonie i... Ko­kosy polskie K.A.Sz. 15.04.2016r.


raj­ska-woń-w sadzie-zak­witły-jabłonie-i-ko­kosy-polskie-kasz-15042016r
crisraj­skawońw sadziezak­witłyjabłonieko­kosypolskiekasz15042016rraj­ska wońwoń w sadziew sadzie zak­witłyzak­witły jabłoniejabłonie ii ko­kosyko­kosy polskieraj­ska woń w sadziewoń w sadzie zak­witływ sadzie zak­witły jabłoniezak­witły jabłonie ijabłonie i ko­kosyi ko­kosy polskieraj­ska woń w sadzie zak­witływoń w sadzie zak­witły jabłoniew sadzie zak­witły jabłonie izak­witły jabłonie i ko­kosyjabłonie i ko­kosy polskieraj­ska woń w sadzie zak­witły jabłoniewoń w sadzie zak­witły jabłonie iw sadzie zak­witły jabłonie i ko­kosyzak­witły jabłonie i ko­kosy polskie

Nie spod dłoni tej lecz właśnie ser­ca tego zak­witły Lilie Męczelkowate Woń- wios­ny bu­kiet wabi Wielokwiatowy K.A.Sz. 07.05.2016r.mój kot ma ciepłe łapki mały przytulaśny za­kochał się w pięknej panterce kwiaty zak­witły ciepłymi barwami słońce jest ciepłe a ty na mnie co i co na mnie two­je serce? Na życie trze­ba pat­rzeć z dys­tansem, nicze­mu się nie dzi­wiąc, nicze­go nie potępiając. I cie­szyć się każdym dro­biaz­giem: że zak­witły kwiaty i że ład­nie się wygląda w no­wej sukience...korzystaj przyj­rzyj się świat na­biera barw wiatr roz­wiewa ich woń czuć maj mo­tyle tańczą wys­trze­lił szampan dopóki trwa za nas K.A.Sz. 04.05.2016r.sędzia na roz­pra­wie : - os­karżony zos­ta­je ska­zany na trzy la­ta ! czy os­karżony chciałby jeszcze coś do­dać ? - w żad­nym ra­zie, wy­soki sądzie, raczej odjąć !