... raz królew­na złotowłosa miała piękny sen... że zdała ma­turę - a kuku(!)... http://czyliwiesz.pl/category/11428 


raz królew­na-złotowłosa-miała-piękny-sen-że zdała-­turę- a kuku-httpczyliwieszplcategory11428 
irracjaraz królew­nazłotowłosamiałapięknysenże zdałama­turę a kukuhttpczyliwieszplcategory11428 raz królew­naraz królew­na złotowłosazłotowłosa miałamiała pięknypiękny sensen że zdałaże zdała ma­turęraz królew­na złotowłosaraz królew­na złotowłosa miałazłotowłosa miała pięknymiała piękny senpiękny sen że zdałasen że zdała ma­turęraz królew­na złotowłosa miałaraz królew­na złotowłosa miała pięknyzłotowłosa miała piękny senmiała piękny sen że zdałapiękny sen że zdała ma­turęraz królew­na złotowłosa miała pięknyraz królew­na złotowłosa miała piękny senzłotowłosa miała piękny sen że zdałamiała piękny sen że zdała ma­turę

Ser­ce królew­skie po królew­sku czuje.Wi­ruje świat, ut­ka­ny z krynoliny, Huczą par­ny­mi no­cami reduty, Szczęśli­wie płyną uśmie­chy, minuty, Płyną po­całun­ki na dłoniach delfiny. A pod Wer­sa­lem, lud w sza­le maligny Lży i gro­zi, niena­wiścią zepsuty, Chcąc na włas­ność życia serwituty, I pragnąc głowy uroczej dziewczyny. A ona, jak­by w prześnionym gawocie Tańczy w Lud­wi­kowych ra­mion oplocie, Choć po­liczo­ne królew­skie godziny I wyz­naczo­ny dzień śmier­ci jej dzieci... I jak piękny sen baj­ko­wy uleci, Tra­gicznie, życie Ma­rii Antoniny.pa­ni ik­sińska ma bar­dzo ar­tystyczne gus­ty. nieważne - twier­dzi - ja­ki smak ma zu­pa ; naj­ważniej­sze, by miała piękny kolor Miałam piękny sen... Nies­te­ty szyb­ko się skończył, a wraz z nim mo­je szczęście.Niezapomniana Prze­budze­nie- żyć chce się Piękny dzień jak sen K.A.Sz. 11.02.2016r.Sen jest nie tyl­ko ko­muni­katem (ewen­tual­nie zaszyf­ro­wanym ko­muni­katem), ale również ak­tywnością es­te­tyczną, grą wyob­raźni, która jest war­tością sa­ma w so­bie. Sen jest do­wodem na to, że fan­tazja, marze­nie o czymś, co się nie wy­darzyło, na­leży do najgłębszych pot­rzeb człowieka. I tu jest korzeń zdrad­li­wego niebez­pie­czeństwa snów. Gdy­by sen nie był piękny, można by o nim szyb­ko zapomnieć.