Raz w niebie ra­dości, na smut­ku znów dnie - wie tyl­ko, kto kocha, co szczęściem się zwie.


raz-w niebie-ra­doś-na smut­ku-znów-dnie- wie-tyl­ko-kto-kocha-co szczęściem ę-zwie
johann wolfgang goetherazw niebiera­dościna smut­kuznówdnie wietyl­koktokochaco szczęściem sięzwieraz w niebiew niebie ra­dościna smut­ku znówznów dnie wie tyl­kokto kochaco szczęściem się zwieraz w niebie ra­dościna smut­ku znów dnie

Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić.Jes­tem jeszcze trochę za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zra­nić. Na­reszcie przy­da się na coś ten cały In­ternet. Tra­fiło na Ciebie. Czy mogę Ci o tym opowiedzieć? *roz­mo­wa z tatą* - Znów mówi­li, że jes­tem brzydka. - Ty brzyd­ka? Pa­miętaj, jeśli kto­kol­wiek jeszcze raz to po­wie, to le­wy sier­po­wy i na glebę.Te­raz, kiedy jes­teś już w Zaświatach, po­daj mi znów dłoń, abym kocha­ny człowieku , od­tworzyła dla Ciebie li­nie Two­jej dłoni-al­bo żebyśmy zag­ra­li w bier­ki te­raz, kiedy Ty masz wie­czność przed Sobą, a ja mu­siałbym wy­pić całe morze, za­nim zdołałbym Cię przep­ro­sić, że cze­kasz na mnie, o Niecierpliwy.Uśmie­chem, jeśli tyl­ko zechcesz, spra­wić możesz, że słońce przed­rze się przez najgęstrze chmu­ry smut­ku na czyimś niebie.