Real­ność nie ma znacze­nia. Per­cep­cja jest wszys­tkim. Liczy się to, co myślisz. Uz­nasz, że coś jest wro­giem i zniszczysz to, choćby i wro­gie nie było. Ma­gia in­ter­pre­tuje twój pun­kt widze­nia. Nie poz­wo­li ci za­bić te­go, kto według ciebie jest niewin­ny, lecz zniszczy każde­go, ko­go uz­nasz za wro­ga. De­cydu­je to, w co wierzysz.


real­ność-nie  znacze­nia-per­cep­cja jest wszys­tkim-liczy ę-to-co myślisz-uz­nasz że coś-jest wro­giem-i zniszczysz-to
terry goodkindreal­nośćnie ma znacze­niaper­cep­cja jest wszys­tkimliczy siętoco myśliszuz­nasz że cośjest wro­giemi zniszczyszchoćbyi wro­gienie byłoma­gia in­ter­pre­tujetwójpun­ktwidze­nianie poz­wo­lici za­bićte­goktowedługciebiejest niewin­nyleczzniszczykażde­goko­gouz­naszza wro­gade­cydu­je tow co wierzyszreal­ność nie ma znacze­niajest wro­giem i zniszczyszchoćby i wro­giei wro­gie nie byłoma­gia in­ter­pre­tuje twójtwój pun­ktpun­kt widze­nianie poz­wo­li ci za­bićci za­bić te­gokto wedługwedług ciebieciebie jest niewin­nylecz zniszczyzniszczy każde­goko­go uz­naszuz­nasz za wro­gachoćby i wro­gie nie byłoma­gia in­ter­pre­tuje twój pun­kttwój pun­kt widze­nianie poz­wo­li ci za­bić te­gokto według ciebiewedług ciebie jest niewin­nylecz zniszczy każde­goko­go uz­nasz za wro­ga

Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki. -Karl Kraus
lo­gika-jest wro­giem-sztu­kiale-sztu­-nie wol­no-być-wro­giem-logiki
Uchroń mnie przed wro­giem, który ma coś do zys­ka­nia, i przed przy­jacielem, który ma coś do stracenia. -Thomas Stearns Eliot
uchroń-mnie-przed-wro­giem-który- coś-do zys­ka­nia-i przed-przy­jacielem-który- coś-do stracenia
Pośpiech jest wro­giem szybkości. -Neil Gaiman
pośpiech-jest wro­giem-szybkoś