Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.


religia-jest-póty-religią-póki-uznaje-ę-za-mądrość-najwyższą-i-póki-dla-niej-samej-jej-źródła-są-świętą-tajemnicą-bóstwo-jest
henryk cunoreligiajestpótyreligiąpókiuznajesięzamądrośćnajwyższądlaniejsamejjejźródłaświętątajemnicąbóstwożywymbóstwemnieujawnimyjegoziemskiegopochodzeniaadnareligiamożepogodzićzestudiującympochodzeniebadaczemnaukowymbożadnasprowadzeniemswychbóstwdozjawiskpochodzeniaziemskiegobóstwoktóremuudowodnionoziemskiepochodzenieprzestajebyćbóstwemreligia jestjest pótypóty religiąpóki uznajeuznaje sięsię zaza mądrośćmądrość najwyższąnajwyższą ii pókipóki dladla niejniej samejsamej jejjej źródłaźródła sąsą świętąświętą tajemnicąbóstwo jestjest pótypóty żywymżywym bóstwempóki nienie ujawnimyujawnimy jegojego ziemskiegoziemskiego pochodzeniaŻadna religiareligia nienie możemoże pogodzićpogodzić sięsię zeze studiującymstudiującym jejjej pochodzeniepochodzenie badaczembadaczem naukowymbo żadnażadna nienie możemoże pogodzićpogodzić sięsię zeze sprowadzeniemsprowadzeniem swychswych bóstwbóstw dodo zjawiskzjawisk pochodzeniapochodzenia ziemskiegoktóremu udowodnionoudowodniono ziemskieziemskie pochodzenieprzestaje byćbyć bóstwemreligia jest pótyjest póty religiąpóki uznaje sięuznaje się zasię za mądrośćza mądrość najwyższąmądrość najwyższą inajwyższą i pókii póki dlapóki dla niejdla niej samejniej samej jejsamej jej źródłajej źródła sąźródła są świętąsą świętą tajemnicąbóstwo jest pótyjest póty żywympóty żywym bóstwempóki nie ujawnimynie ujawnimy jegoujawnimy jego ziemskiegojego ziemskiego pochodzeniaŻadna religia niereligia nie możenie może pogodzićmoże pogodzić siępogodzić się zesię ze studiującymze studiującym jejstudiującym jej pochodzeniejej pochodzenie badaczempochodzenie badaczem naukowymbo żadna nieżadna nie możenie może pogodzićmoże pogodzić siępogodzić się zesię ze sprowadzeniemze sprowadzeniem swychsprowadzeniem swych bóstwswych bóstw dobóstw do zjawiskdo zjawisk pochodzeniazjawisk pochodzenia ziemskiegoktóremu udowodniono ziemskieudowodniono ziemskie pochodzenieprzestaje być bóstwem

tu jes­tem...gorąca i miękka w tańcu uwodzę twe ciało już tyl­ko pragnienie w to­bie zat­ra­cić się chciało wśród uniesień dźwięków roz­koszy jęk się wymyka bądź wciąż przy mnie póki tan­go...póki muzyka póki żyją gwiazdy póki kos­mos istnieje... póty trwa rozkosz mo­je ciało goreje wciąż mało mam i mało ja wie­czne pragnienie pożądam tych pieszczot i ciebie, mo­je marzenie Kobieta jest czymś niepojętym. Żadna prawda ani religia nie mają do niej zastosowania.Szczęście póty trwa, póki je człowiek ocenia należycie. A dla człowieka wartść ma tylko to, co ciężko się zdobyło.Miłość to wiara, to religia ziemskiego szczęścia - promienny trójkąt umieszczony w sklepieniu świątyni, którą nazywamy światem.Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę.Bo miłość nie zna, co to jej najwyższa miara, póki wciąż cudzych spojrzeń uniknąć się stara.