Rewolucje prędzej czy później biorą za sztandar równość.


rewolucje-prędzej-czy-później-biorą-za-sztandar-równość
jan czyńskirewolucjeprędzejczypóźniejbiorązasztandarrównośćrewolucje prędzejprędzej czyczy późniejpóźniej biorąbiorą zaza sztandarsztandar równośćrewolucje prędzej czyprędzej czy późniejczy później biorąpóźniej biorą zabiorą za sztandarza sztandar równośćrewolucje prędzej czy późniejprędzej czy później biorączy później biorą zapóźniej biorą za sztandarbiorą za sztandar równośćrewolucje prędzej czy później biorąprędzej czy później biorą zaczy później biorą za sztandarpóźniej biorą za sztandar równość

Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść.Młodzieńcze nar­wa­nie prędzej czy później pochy­li się przed doświad­cze­niem pokory.Skacząc ze skraj­ności w skraj­ność prędzej czy później się połamiesz.Niez­de­cydo­wanie to naj­większa zmo­ra człowieka. Cze­ka on na coś i cze­ka, a to prędzej czy później ucieka.Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać.Równość jest nieosiągalna, równość nie istnieje. Dążenie do równości i sprawiedliwości niszczy najwyższe osiągnięcia cywilizacji.