Ro­bert po­kazu­je mi swo­je ob­ra­zy, są in­ne. Są ag­re­syw­ne. Py­ta, co na nich widzę, a ja od­po­wiadam:


ro­bert-po­kazu­-mi swo­-ob­ra­zy-są in­ne-są ag­re­syw­ne-py­ co na nich-widzę-a ja od­po­wiadam-ciebie-wte­dy całuje
isabel abediro­bertpo­kazu­jemi swo­jeob­ra­zysą in­nesą ag­re­syw­nepy­ta co na nichwidzęa ja od­po­wiadamciebiewte­dy całujemniegwałtow­nieniemalroz­paczli­wietrzy­ma sięjak­byje­gożyciebyłobag­nema ja źdźbłemtrawyro­bert po­kazu­jepo­kazu­je mi swo­jemi swo­je ob­ra­zywte­dy całuje mnieniemal roz­paczli­wietrzy­ma się mniejak­by je­goje­go życieżycie byłobyło bag­nema ja źdźbłem trawyro­bert po­kazu­je mi swo­jepo­kazu­je mi swo­je ob­ra­zyjak­by je­go życieje­go życie byłożycie było bag­nem