Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego.


ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
brian tracyro­bieniete­goco spra­wianamprzy­jem­nośćjest jednąz naj­większychta­jem­nicsuk­ce­sufinansowegoro­bienie te­goco spra­wia namnam przy­jem­nośćjest jedną z naj­większychz naj­większych ta­jem­nicta­jem­nic suk­ce­susuk­ce­su finansowegoco spra­wia nam przy­jem­nośćjest jedną z naj­większych ta­jem­nicz naj­większych ta­jem­nic suk­ce­suta­jem­nic suk­ce­su finansowegojest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­suz naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowegojest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego

Myśle­nie sta­nowi jedną z naj­większych przy­jem­ności rodza­ju ludzkiego. -Bertold Brecht
myś­nie-sta­nowi-jedną-z naj­większych-przy­jem­noś-rodza­ju-ludzkiego
Przy­jem­ność życia jest przy­jem­nością płynącą z ćwicze­nia duszy; to jest bo­wiem praw­dzi­we życie. -Arystoteles
przy­jem­ność-życia-jest przy­jem­nośą-płynącą-z ćwicze­nia-duszy-to jest bo­wiem-praw­dzi­we-życie
Obo­wiązko­wa przy­jem­ność jest niep­rzy­jem­nym obowiązkiem. -Bolesław Paszkowski
obo­wiązko­wa-przy­jem­ność-jest niep­rzy­jem­nym-obowiązkiem
W mężczyźnie po­doba mi się to jak bar­dzo uwiel­biają spra­wiać nam przy­jem­ność i pat­rzeć jak ek­splo­duje­my na ty­siące kawałków. -AnDree
w mężczyźnie-po­doba-mi ę-to jak bar­dzo-uwiel­biają-spra­wiać-nam-przy­jem­ność-i pat­rzeć-jak ek­splo­duje­my-na ty­ą
Człowiek jest ta­jem­nicą - z ta­jem­ni­cy przy­bywa i w ta­jem­nicę odchodzi. -Maria Dąbrowska
człowiek-jest ­jem­nicą- z ­jem­­cy-przy­bywa-i w ­jem­nicę-odchodzi