Ro­bimy nap­rawdę dużo... bar­dzo dużo... aż trud­no wymienić.


ro­bimy-nap­rawdę-żo-bar­dzo żo-aż trud­no-wymienić
jarosław kaczyńskiro­bimynap­rawdędużobar­dzo dużoaż trud­nowymienićro­bimy nap­rawdęnap­rawdę dużodużo bar­dzo dużobar­dzo dużo aż trud­noaż trud­no wymienićro­bimy nap­rawdę dużonap­rawdę dużo bar­dzo dużodużo bar­dzo dużo aż trud­nobar­dzo dużo aż trud­no wymienićro­bimy nap­rawdę dużo bar­dzo dużonap­rawdę dużo bar­dzo dużo aż trud­nodużo bar­dzo dużo aż trud­no wymienićro­bimy nap­rawdę dużo bar­dzo dużo aż trud­nonap­rawdę dużo bar­dzo dużo aż trud­no wymienić

Bar­dzo chciałam zos­tać matką i sta­rałam się o to przez rok. Ale cho­ciaż te­raz przeżywam z sy­nem nap­rawdę wspa­niałe chwi­le, początki były bar­dzo trud­ne. Mi­mo że przeczy­tałam niez­liczo­ne ilości książek na te­mat ma­cie­rzyństwa, żad­na z nich nie przy­goto­wała mnie na to, że poród to rzeźnia, a pier­wsze dwa miesiące po nim są praw­dziwą masakrą.Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion.Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem.I słowo Dużo jest wśród nas ta­kich: og­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek roboty.Po pros­tu jes­tem bar­dzo le­niwy i uwiel­biam, gdy przy­pisu­je mi się to, co nap­rawdę zro­bili inni.