Ro­zum la­da kto ma, lecz go za­myka, by z cięci­wy nie wy­padł nie w porę.


ro­zum-­da-kto-lecz-go za­myka-by z ę­wy-nie wy­padł-nie w porę
alighieri dantero­zumla­daktoleczgo za­mykaby z cięci­wynie wy­padłnie w poręro­zum la­dala­da ktokto malecz go za­mykaby z cięci­wy nie wy­padłnie wy­padł nie w poręro­zum la­da ktola­da kto maby z cięci­wy nie wy­padł nie w poręro­zum la­da kto ma

Rozum lada kto ma, lecz go zamyka, by z cięciwy nie wypadł nie w porę.Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści.Nie ten godzien pa­mięci, kto gnębił, kto zdzierał, Nie ten, kto łzy wy­cis­kał, lecz kto je ucierał.Ten, kto odważny jest, lecz o miłości zapomniał i kto jest szczodry, iecz zapomniał o oszczędności, kto pierwszym być pragnie, lecz zapomniał o tych, co za nim pozostali, ku śmierci zdąża.Ser­ce weź się w garść i po­kochaj ko­goś A ty ro­zum zro­zum że nie tak łat­wo ko­goś pokochać