Ro­zum pod­pwiada mi, że Bóg is­tnieje, ale pod­po­wiada mi także, że nig­dy nie do­wiem się, kim jest.


ro­zum-pod­pwiada-mi-że bóg-is­tnieje-ale-pod­po­wiada-mi także-że nig­dy-nie do­wiem-ę-kim-jest
françois-marie arouet de voltaire (wolter)ro­zumpod­pwiadamiże bógis­tniejealepod­po­wiadami takżeże nig­dynie do­wiemsiękimjestro­zum pod­pwiadapod­pwiada miże bóg is­tniejeale pod­po­wiadapod­po­wiada mi takżeże nig­dy nie do­wiemnie do­wiem siękim jestro­zum pod­pwiada miale pod­po­wiada mi takżeże nig­dy nie do­wiem się

– I co pod­po­wiada ci two­je serce? – Nie wiem. – Może zbyt gor­li­wie sta­rasz się je słyszeć.Wiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz.-Ma­mo, nie dam rady. -Chodź, jeszcze kawałek. -Ma­mo, ale nie dam rady! -Jeszcze trochę, dasz radę. -Ma­mo… Mam dość! -Wierzę w Ciebie, dotrzesz. -Ma­mo! pod­daję się!!! -Spójrz, jes­teśmy na miejscu…. Mi­mo bra­ku sił, idź do przo­du, bądź wyt­rwały, nig­dy nie pod­da­waj się, bo być może pod­dasz się tuż przed ce­lem i nig­dy do niego nie dojdziesz… Is­tnieje ta­ki rodzaj szczęścia, który po­lega głównie na zna­lezieniu się w od­po­wied­nim miej­scu we właści­wym cza­sie, rodzaj nat­chnienia, który pod­po­wiada tyl­ko, jak zro­bić właściwą rzecz w od­po­wied­ni sposób, i to wszys­tko przychodzi je­dynie wte­dy, gdy oczyszcza­my ser­ce z am­bicji, celów i planów, kiedy pod­da­jemy się bez reszty te­mu szczęśli­wemu, opat­rznościowe­mu momentowi.Ciągle szu­kam, ciągle błądzę, lecz ku praw­dzie co­raz bliżej. Czas mam, więc na pew­no zdążę. Gdy się do­wiem to napiszę. Bóg dał ro­zum mi otwarty abym mogła się dowiedzieć ja­ki sens ma mo­je życie, po co jes­tem na tym świecie. Było ze mną już niedobrze, wręcz kry­tycznie, blis­ko śmierci. Wierzę, że nie bez powodu pos­ta­nowił mnie oszczędzić. Wiem na­razie, że świat płaski i że Bo­giem nie Jehowa, lecz is­tnieje, wiem na pew­no ... Ona mnie na prawdę kocha! Jeśli ko­biecie opo­wiada się co­kol­wiek pod pieczęcią ab­so­lut­nej ta­jem­ni­cy, jest się zwykłym sadystą.