Ro­zumu nie można zastąpić wiedzą o tym, jak na­leży myśleć.


ro­zumu-nie można-zastąpić-wiedzą-o tym-jak na­ży-myść
marek hłaskoro­zumunie możnazastąpićwiedząo tymjak na­leżymyślećro­zumu nie możnanie można zastąpićzastąpić wiedząwiedzą o tymjak na­leży myślećro­zumu nie można zastąpićnie można zastąpić wiedzązastąpić wiedzą o tymro­zumu nie można zastąpić wiedząnie można zastąpić wiedzą o tymro­zumu nie można zastąpić wiedzą o tym

Męki miłosne są jak fałszywe banknoty: jeśli ich nie można zastąpić innymi, puszcza się je na powrót w kurs.Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu.Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć! Cza­sami żal mi ludzi. Za ich głupotę. Na­wet nie chce im się wytężyć ro­zumu i po­myśleć przez chwilę. Walą pros­to z mos­tu o niczym nie wiedząc.Człowiek choć nie wiem jak wiele by miał, zaw­sze będzie myśleć, nie o tym co po­siada, ale o tym cze­go nie ma.Dokładność czasem może zastąpić popularność, ale nigdy nie można od niej zaczynać.