Rodzi­ce są wie­cznie nie doczy­taną książką.


rodzi­-są wie­cznie-nie doczy­taną-książką
jan kurczabrodzi­cesą wie­cznienie doczy­tanąksiążkąrodzi­ce są wie­czniesą wie­cznie nie doczy­tanąnie doczy­taną książkąrodzi­ce są wie­cznie nie doczy­tanąsą wie­cznie nie doczy­taną książkąrodzi­ce są wie­cznie nie doczy­taną książką

Jam częścią tej siły, która wie­cznie zła pragnąc, wie­cznie dob­ro czyni.To, co wie­cznie za­wodzi, wie­cznie też jest przed­miotem nadziei.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!- Co to jest? - spy­tała Des­pi­na, oglądając dziw­ny przed­miot. No tak, skąd mogła wie­dzieć, jak wygląda książka? Nie wycho­wywała się na zam­ku ani w rodzi­nie bo­gate­go kupca. - To jest ta­ka rzecz, która orzecho­wuje his­to­rie - wy­jaśnił Fenoglio.Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane.Dążymy do te­go by być Dążenie jest wie­czne Bieg­niemy by zdążyć Spóźnione wie­cznie Od­dycha­my słowami Później znikamy