Rodzin­ny mityng Aż w ser­cu ra­dość gości Plo­ny miłości Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r.


rodzin­ny-mityng-aż-w ser­cu-ra­dość-goś-plo­ny-miłoś-krys­ty­na-sz-22092015r
krystarodzin­nymityngw ser­cura­dośćgościplo­nymiłościkrys­ty­nasz22092015rrodzin­ny mityngmityng ażaż w ser­cuw ser­cu ra­dośćra­dość gościgości plo­nyplo­ny miłościmiłości krys­ty­nakrys­ty­na szrodzin­ny mityng ażmityng aż w ser­cuaż w ser­cu ra­dośćw ser­cu ra­dość gościra­dość gości plo­nygości plo­ny miłościplo­ny miłości krys­ty­namiłości krys­ty­na szrodzin­ny mityng aż w ser­cumityng aż w ser­cu ra­dośćaż w ser­cu ra­dość gościw ser­cu ra­dość gości plo­nyra­dość gości plo­ny miłościgości plo­ny miłości krys­ty­naplo­ny miłości krys­ty­na szrodzin­ny mityng aż w ser­cu ra­dośćmityng aż w ser­cu ra­dość gościaż w ser­cu ra­dość gości plo­nyw ser­cu ra­dość gości plo­ny miłościra­dość gości plo­ny miłości krys­ty­nagości plo­ny miłości krys­ty­na sz

Wzro­kiem dotykasz Rodzin­ne fotografie Ser­ce łaskocze Krys­ty­na Sz. 02.08.2014r.Życia smakuję Ra­dość na dob­re wieści Ma­mo dziękuję Krys­ty­na Sz.25.12.2015r.Gdy w ser­cu niesiesz uczu­cie ser­deczności - dob­ro promujesz... Krys­ty­na Sz. 23.02.2015r.Szept ser­ca muska Zainteresowanie Słowa i czyny Krys­ty­na Sz. 09.03.2015r.Pożółkły jak liść Z nar­ko­zy wybudzone Ser­ce łomocze Krys­ty­na Sz. 19.11.2015r.Sym­bol miłości Wi­gilij­ne spotkanie Po pros­tu bosko Krys­ty­na Sz.21/24.12.2015r.