Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych.


rodzisz ę-z płaczem-od­chodzisz-zos­­wiając-in­nych-w płaczu-rodzisz ę-ku ra­doś-blis­kich-umierasz-ku ra­doś-wro­gom
elizabettarodzisz sięz płaczemod­chodziszzos­ta­wiającin­nychw płaczuku ra­dościblis­kichumieraszwro­gombędąc dziec­kiemszcze­rośćdo bólujest twojącechąprze­wod­niąbędącdoj­rzałymkłamieszjak najętyjest sięw cen­trumuwa­gistar­szymczęstopot­rze­bujeszuwa­giinnychrodzisz się z płaczemod­chodzisz zos­ta­wiajączos­ta­wiając in­nychin­nych w płaczurodzisz się ku ra­dościku ra­dości blis­kichumierasz ku ra­dościku ra­dości wro­gombędąc dziec­kiem szcze­rośćszcze­rość do bóludo bólu jest twojąjest twoją cechącechą prze­wod­niąbędąc doj­rzałymdoj­rzałym kłamieszkłamiesz jak najętybędąc dziec­kiem jest sięjest się w cen­trumw cen­trum uwa­gibędąc star­szymstar­szym częstoczęsto pot­rze­bujeszpot­rze­bujesz uwa­giuwa­gi innychod­chodzisz zos­ta­wiając in­nychzos­ta­wiając in­nych w płaczurodzisz się ku ra­dości blis­kichumierasz ku ra­dości wro­gombędąc dziec­kiem szcze­rość do bóluszcze­rość do bólu jest twojądo bólu jest twoją cechąjest twoją cechą prze­wod­niąbędąc doj­rzałym kłamieszdoj­rzałym kłamiesz jak najętybędąc dziec­kiem jest się w cen­trumjest się w cen­trum uwa­gibędąc star­szym częstostar­szym często pot­rze­bujeszczęsto pot­rze­bujesz uwa­gipot­rze­bujesz uwa­gi innych

Najza­baw­niej­sze w ludziach jest to, że będąc młody­mi, marzą o tym, aby być star­szy­mi, a będąc star­szy­mi, chcą być młod­si ... Zaw­sze wszys­tko pogmatwane.Bóg jest skłon­ny wy­baczyć ci grzech, który no­sisz będąc dziec­kiem człowie­czym. Ale mu­sisz sam so­bie wy­baczyć to, że kiedyś byłeś dzieckiem.Za­wodzi­my ludzi będąc sobą. Lecz nie będąc sobą, za­wodzi­my sa­mych siebie.ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło.Mężczyz­na jest zaw­sze dziec­kiem, na­wet gdy jest to duże dziec­ko, dziec­kiem dzierżącym władzę.Jak miłą nies­podzianką jest od­kry­cie, że będąc sa­memu można nie czuć się samotnym.