roz­la­ne war­gi spi­te w dwie zagadki kadzidła oczu z jed­nej świecy leją ka­lam­bur słów zbędny gładki moc­no kobiecy nag­le mo­tyla poczułem pod skronią mu­siał być puchem ołowiany przy­jaciel wlał dłonią do­tyk siostrzany cug­le zem­dlały przy whiskey mo­tyl bez­silnie zdmuchnął wrzeciądze za­gadek w to­bie nie znam wszys­tkich wszys­tkie palące 


roz­­ne-war­gi-spi­te-w dwie-zagadki-kadzidła-oczu-z jed­nej-świecy-leją-ka­lam­bur-słów-zbędny-gładki-moc­no-kobiecy-nag­-mo­tyla
bezzazdrosciroz­la­newar­gispi­tew dwiezagadkikadzidłaoczuz jed­nejświecylejąka­lam­bursłówzbędnygładkimoc­nokobiecynag­lemo­tylapoczułempodskroniąmu­siałbyćpuchemołowianyprzy­jacielwlałdłoniądo­tyksiostrzanycug­lezem­dlałyprzywhiskeymo­tylbez­silniezdmuchnąłwrzeciądzeza­gadekw to­bienie znamwszys­tkichwszys­tkiepalące roz­la­ne war­giwar­gi spi­tespi­te w dwiew dwie zagadkizagadki kadzidłakadzidła oczuoczu z jed­nejz jed­nej świecyświecy lejąleją ka­lam­burka­lam­bur słówsłów zbędnyzbędny gładkigładki moc­nomoc­no kobiecykobiecy nag­lenag­le mo­tylamo­tyla poczułempoczułem podpod skroniąskronią mu­siałmu­siał byćbyć puchempuchem ołowianyołowiany przy­jacielprzy­jaciel wlałwlał dłoniądłonią do­tykdo­tyk siostrzanysiostrzany cug­lecug­le zem­dlałyzem­dlały przyprzy whiskeywhiskey mo­tylmo­tyl bez­silniebez­silnie zdmuchnąłzdmuchnął wrzeciądzewrzeciądze za­gadekza­gadek w to­biew to­bie nie znamnie znam wszys­tkichwszys­tkich wszys­tkiewszys­tkie palące roz­la­ne war­gi spi­tewar­gi spi­te w dwiespi­te w dwie zagadkiw dwie zagadki kadzidłazagadki kadzidła oczukadzidła oczu z jed­nejoczu z jed­nej świecyz jed­nej świecy lejąświecy leją ka­lam­burleją ka­lam­bur słówka­lam­bur słów zbędnysłów zbędny gładkizbędny gładki moc­nogładki moc­no kobiecymoc­no kobiecy nag­lekobiecy nag­le mo­tylanag­le mo­tyla poczułemmo­tyla poczułem podpoczułem pod skroniąpod skronią mu­siałskronią mu­siał byćmu­siał być puchembyć puchem ołowianypuchem ołowiany przy­jacielołowiany przy­jaciel wlałprzy­jaciel wlał dłoniąwlał dłonią do­tykdłonią do­tyk siostrzanydo­tyk siostrzany cug­lesiostrzany cug­le zem­dlałycug­le zem­dlały przyzem­dlały przy whiskeyprzy whiskey mo­tylwhiskey mo­tyl bez­silniemo­tyl bez­silnie zdmuchnąłbez­silnie zdmuchnął wrzeciądzezdmuchnął wrzeciądze za­gadekwrzeciądze za­gadek w to­bieza­gadek w to­bie nie znamw to­bie nie znam wszys­tkichnie znam wszys­tkich wszys­tkiewszys­tkich wszys­tkie palące 

Chłopak spoj­rzał w jej głębo­kie brązo­we oczy. Przy­wodziły mu na myśl bur­szty­ny, ni­by dostępne dla wszys­tkich na plaży ale tyl­ko nieliczni pot­ra­fią dos­trzec ich praw­dzi­we piękno, ich trud aby stać się ka­mieniem szlachet­nym. Tak dla niego bur­sztyn był ka­mieniem szlachet­nym, na­wet naj­cenniej­szym ze wszys­tkich. W szczególności te dwa ja­kie miał przed sobą.Gdy nag­le zgaśnie płomień świecy, nie bierz te­go od ra­zu za złą mo­netę, tyl­ko zam­knij w do­mu wszys­tkie okna.Przy­jaciel wszys­tkich to niczyj przyjaciel.Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna.Le­piej wszys­tkie bo­gac­twa ut­ra­cić, by po­zys­kać jed­ne­go przy­jaciela, niż jed­ne­go przy­jaciela ut­ra­cić, by po­zys­kać wszys­tkie bogactwa.Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma.