Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach? 


roz­­wiałam-dzi­siaj-z księżycem-ku­bek-z kawą-pa­pieros-księżyc-i ja-czy­li-zwykła-bez­senna-pogawędka-roz­mo­wa-o sta­rych
cytlopkaroz­ma­wiałamdzi­siajz księżycemku­bekz kawąpa­pierosksiężyci jaczy­lizwykłabez­sennapogawędkaroz­mo­wao sta­rychdob­rychczasachpo­wie­działmiże pa­miętai dzwo­nykościołateż sięodez­wałybo i onepamiętajączyty pa­miętaszszczęściew moichoczach roz­ma­wiałam dzi­siajdzi­siaj z księżycemku­bek z kawąksiężyc i jaczy­li zwykłazwykła bez­sennabez­senna pogawędkaroz­mo­wa o sta­rycho sta­rych dob­rychdob­rych czasachczasach po­wie­działpo­wie­dział miże pa­mięta i dzwo­nyi dzwo­ny kościołakościoła też sięteż się odez­wałybo i one pamiętajączy ty pa­miętaszty pa­miętasz szczęścieszczęście w moichroz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycemczy­li zwykła bez­sennazwykła bez­senna pogawędkaroz­mo­wa o sta­rych dob­rycho sta­rych dob­rych czasachdob­rych czasach po­wie­działczasach po­wie­dział miże pa­mięta i dzwo­ny kościołai dzwo­ny kościoła też siękościoła też się odez­wałya czy ty pa­miętaszczy ty pa­miętasz szczęściety pa­miętasz szczęście w moich

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych. -Philip Pullman
niepo­koić ę-o młodych-to obo­wiązek-sta­rych- po­wie­dział-bib­liote­karz- a za­daniem-młodych-jest lek­­ważyć-niepokój