Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość.


roz­cza­rowa­nie- bar­dzo-wy­razis­ty-smak-który-wyz­nacza-gra­nicę-między-tym-co rzeczy­wis­te-a naszym-prag­nieniem-które
gold fishyroz­cza­rowa­niema bar­dzowy­razis­tysmakktórywyz­naczagra­nicęmiędzytymco rzeczy­wis­tea naszymprag­nieniemktóreuz­na­liśmyza rzeczywistośćroz­cza­rowa­nie ma bar­dzoma bar­dzo wy­razis­tywy­razis­ty smakktóry wyz­naczawyz­nacza gra­nicęgra­nicę międzymiędzy tyma naszym prag­nieniemktóre uz­na­liśmyuz­na­liśmy za rzeczywistośćroz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­tyma bar­dzo wy­razis­ty smakktóry wyz­nacza gra­nicęwyz­nacza gra­nicę międzygra­nicę między tymktóre uz­na­liśmy za rzeczywistość

gra­nicę między światem wyima­gino­wanym, a is­tniejącym obiek­tywnie wyz­nacza li­nia wiary Na­dal nie wie­działem, jak bar­dzo ona jest sza­lona, jak bar­dzo żyje marze­niami; że nie chce is­tnieć w tej rzeczy­wis­tości, a tyl­ko prze­nosi ją w swo­je sny i marze­nia, jak de­moniczny elf, który kar­mi swój war­sztat tkac­ki nitką z rzeczy­wis­te­go świata, tak by móc z te­go ut­kać włas­ny wszechświat na po­dobieństwo pajęczej sieci.Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Roz­cza­rowa­nie to rzeczywistość, gdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość.Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku.