Roz­cza­rowa­nie to rzeczywistość, gdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość.


roz­cza­rowa­nie-to rzeczywistość-gdy-zaw­cza­su-przeżywasz-przyszłość
papillondenuitroz­cza­rowa­nieto rzeczywistośćgdyzaw­cza­suprzeżywaszprzyszłośćroz­cza­rowa­nie to rzeczywistośćgdy zaw­cza­suzaw­cza­su przeżywaszprzeżywasz przyszłośćgdy zaw­cza­su przeżywaszzaw­cza­su przeżywasz przyszłośćgdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość

Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość.Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Mo­lo – roz­cza­rowa­ny most.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Cza­sem mówię coś ludziom, żeby ochro­nić ich przed ośmie­sze­niem, roz­cza­rowa­niem? Sa­ma nie wiem. Wiem jed­nak, że często później te­go żałuję. Mnie nikt nie usiłuje ochro­nić... nigdy.Bez­konku­ren­cyjna w by­ciu roz­cza­rowa­niem dla swoich rodziców.