Roz­gry­zam dłonie do kości Przeg­ry­zam żyły Do krwi Roz­szar­pu­je dusze Łaknąc śmierci Niszczę wszys­tko wokół Zak­ry­wam swój brak siły Płaszczem złości Chciałbym zak­ryć swo­je pus­te oczy Łzami 


roz­gry­zam-dłonie-do koś-przeg­ry­zam-żyły-do-krwi-roz­szar­pu­-dusze-Łaknąc-śmierci-niszczę-wszys­tko-wokół-zak­ry­wam-swój
bezoddechuroz­gry­zamdłoniedo kościprzeg­ry­zamżyłydokrwiroz­szar­pu­jeduszeŁaknącśmierciniszczęwszys­tkowokółzak­ry­wamswójbraksiłypłaszczemzłościchciałbymzak­ryćswo­jepus­teoczyŁzami roz­gry­zam dłoniedłonie do koścido kości przeg­ry­zamprzeg­ry­zam żyłyżyły dodo krwikrwi roz­szar­pu­jeroz­szar­pu­je duszedusze ŁaknącŁaknąc śmierciśmierci niszczęniszczę wszys­tkowszys­tko wokółwokół zak­ry­wamzak­ry­wam swójswój brakbrak siłysiły płaszczempłaszczem złościzłości chciałbymchciałbym zak­ryćzak­ryć swo­jeswo­je pus­tepus­te oczyoczy Łzami roz­gry­zam dłonie do kościdłonie do kości przeg­ry­zamdo kości przeg­ry­zam żyłyprzeg­ry­zam żyły dożyły do krwido krwi roz­szar­pu­jekrwi roz­szar­pu­je duszeroz­szar­pu­je dusze Łaknącdusze Łaknąc śmierciŁaknąc śmierci niszczęśmierci niszczę wszys­tkoniszczę wszys­tko wokółwszys­tko wokół zak­ry­wamwokół zak­ry­wam swójzak­ry­wam swój brakswój brak siłybrak siły płaszczemsiły płaszczem złościpłaszczem złości chciałbymzłości chciałbym zak­ryćchciałbym zak­ryć swo­jezak­ryć swo­je pus­teswo­je pus­te oczypus­te oczy Łzami 

Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;)  -Intryga
bo gdy-zam­knę-oczy-nic-nie roz­proszy-mnie- 
Wszys­tko jest dos­ko­nałe, gdy pat­rzy­my przez zam­knięte oczy. -filutka
wszys­tko-jest ­ko­nałe-gdy-pat­rzy­my-przez-zam­knięte-oczy