Roz­grze­wa nas, gdy nad­chodzi zima. Słoneczny uśmiech. :)  Uśmie­chniesz się do mnie? 


roz­grze­wa-nas-gdy-nad­chodzi-zima-słoneczny-uśmiech- -uśmie­chniesz ę-do mnie 
cytlopkaroz­grze­wanasgdynad­chodzizimasłonecznyuśmiech uśmie­chniesz siędo mnie roz­grze­wa nasgdy nad­chodzinad­chodzi zimasłoneczny uśmiech)  uśmie­chniesz sięgdy nad­chodzi zima

Spójrz cza­sami wy­soko w niebo, ot­rzyj swo­je resztki łez i uwierz, że gdy skończy się dzień uśmie­chniesz się !.światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)  Uśmie­cham się do twych wspom­nień prag­nień przeżyć więc uśmie­chnij się choć raz do mnie a wte­dy cały za­mienię się w uśmiech przej­rzyście zim­ne spoj­rze­nie przeszy­wa jak lo­dowy grot a jed­nak jest w nim coś ciepłego coś co roz­grze­wa krwiobieg przy­jem­nie jest wzdychać do Ciebie i marzyć że wzdychasz tak samo choćby mroźnym su­rowym oddechem roz­grze­wa mnie myśl o Tobie Nies­kończo­na roz­pacz nie is­tnieje, nad­chodzi z pier­wszym mo­men­tem wiel­kiego smut­ku, gdy jeszcze nie wiemy, co znaczy cier­pieć i być uz­dro­wionym, roz­paczać i od­kryć nadzieję.W dzi­siej­szych cza­sach wys­tar­czy, że uśmie­chniesz się do niez­na­jome­go na uli­cy, a już mają Cię za dziwadło...