roz­mieniam na drobne samą siebie za wszys­tkie prze­mil­cza­ne kom­pro­misy na języku żeby poczuć od środka gra­nice mężczyzny, który nie z(a)ni­ka w moim sercu gdy pot­rze­buję żyć w swoim imieniu 


roz­mieniam-na drobne-samą-siebie-za-wszys­tkie-prze­mil­cza­ne-kom­pro­misy-na-języku-żeby-poczuć-od środka-gra­nice-mężczyzny
szpulkaroz­mieniamna drobnesamąsiebiezawszys­tkieprze­mil­cza­nekom­pro­misynajęzykużebypoczućod środkagra­nicemężczyznyktórynie zani­kaw moimsercugdypot­rze­bujężyćw swoimimieniu roz­mieniam na drobnena drobne samąsamą siebiesiebie zaza wszys­tkiewszys­tkie prze­mil­cza­neprze­mil­cza­ne kom­pro­misykom­pro­misy nana językujęzyku żebyżeby poczućpoczuć od środkaod środka gra­nicegra­nice mężczyznyktóry nie z(a)ni­kanie z(a)ni­ka w moimw moim sercusercu gdygdy pot­rze­bujępot­rze­buję żyćżyć w swoimw swoim imieniu roz­mieniam na drobne samąna drobne samą siebiesamą siebie zasiebie za wszys­tkieza wszys­tkie prze­mil­cza­newszys­tkie prze­mil­cza­ne kom­pro­misyprze­mil­cza­ne kom­pro­misy nakom­pro­misy na językuna języku żebyjęzyku żeby poczućżeby poczuć od środkapoczuć od środka gra­niceod środka gra­nice mężczyznyktóry nie z(a)ni­ka w moimnie z(a)ni­ka w moim sercuw moim sercu gdysercu gdy pot­rze­bujęgdy pot­rze­buję żyćpot­rze­buję żyć w swoimżyć w swoim imieniu 

mogąc co­raz mniej nie przes­ta­je chcieć to wszys­tko pot­rze­buje wstrząsu niczym burza garść leków za­mieniam na sport z nadzieją na dłoni  -Smurf007
mogąc-co­raz-mniej-nie-przes­­-chcieć-to-wszys­tko-pot­rze­buje-wstrząsu-niczym-burza-garść-leków-za­mieniam-na sport-z-nadzieją