roz­mo­wa ma więcej uroku, kiedy Ty w rozkroku.... więcej treści...... gdy cały się mieści....


roz­mo­wa- więcej-uroku-kiedy-ty w rozkroku-więcej-treś-gdy-cały ę-mieś
poeta wyklętyroz­mo­wama więcejurokukiedyty w rozkrokuwięcejtreścigdycały sięmieściroz­mo­wa ma więcejma więcej urokukiedy ty w rozkrokuwięcej treścitreści gdygdy cały sięcały się mieściroz­mo­wa ma więcej urokuwięcej treści gdytreści gdy cały sięgdy cały się mieściwięcej treści gdy cały siętreści gdy cały się mieściwięcej treści gdy cały się mieści

Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Sa­mot­ność zaczęła mi dos­kwierać... Gdy zas­ma­kujesz czym jest blis­kość dru­giego człowieka pot­rze­bujesz jej z biegiem cza­su co­raz więcej,więcej i więcej...W ciem­ności szu­kam Ciebie, De­likat­nie ba­dam Two­je ciało, Pragnę więcej. Uczę się na pa­mięć Każde­go kształtu, każdej wypukłości Pragnę więcej. Roz­ta­piam się w Twych ramionach, Tonę w pocałunkach, Ale pragnę więcej. Szu­kam ujścia Twej przy­jem­ności, Cho­wam zęby, nasłuchuję. Ach, pragnę więcej. Spa­lasz mnie swą namiętnością, Przy­ciągasz, po­ciągasz. Naj­droższa, chy­ba jed­nak Ty prag­niesz więcej Nie zaw­sze nasze prag­nienia stają się fak­tem spełnionym - gorzej, gdy żyjąc w prze­sycie, ciągle chce­my więcej i więcej...Człowieko­wi często zda­je się, że się już skończył, że się w nim nic więcej nie po­mieści. Ale po­mie­szczą się w nim jeszcze zaw­sze no­we cier­pienia, no­we ra­dości, no­we grzechy.Cza­sem na człowieka spad­nie zbyt wiele treści, aż mu się w zda­niu nie mieści.