Roz­myśla­nie o przyszłych nie­szczęściach łagodzi je, gdy nadejdą.


roz­myś­nie-o przyszłych-nie­szczęściach-łagodzi-gdy-nadejdą
cyceronroz­myśla­nieo przyszłychnie­szczęściachłagodzigdynadejdąroz­myśla­nie o przyszłycho przyszłych nie­szczęściachnie­szczęściach łagodziłagodzi jegdy nadejdąroz­myśla­nie o przyszłych nie­szczęściacho przyszłych nie­szczęściach łagodzinie­szczęściach łagodzi jeroz­myśla­nie o przyszłych nie­szczęściach łagodzio przyszłych nie­szczęściach łagodzi jeroz­myśla­nie o przyszłych nie­szczęściach łagodzi je

Moje pisma zrozumieją lepiej ci, co nadejdą po mojej śmierci.Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami.Grzeczność jest jak pocałunek wiatru. Może w niej nic nie być, a łagodzi ciosy życia.Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.Muzyka łagodzi obyczaje.Całe życie fi­lozo­fa to roz­myśla­nia o śmierci.