Roz­piera, wwier­ca się w umysł i ciało Krzyczeć się chce, jak­by te­go było mało Tańczyć, ska­kać, śpiewać, kochać... Stan ten, blis­ki pra­wie doskonałości Gdy­by tak trwać w nim zbyt długo Przyp­ra­wić mógłby o mdłości 


roz­piera-wwier­ca ę-w umysł-i ciało-krzyczeć ę-chce-jak­by-te­go-było-ło-tańczyć-ska­kać-śpiewać-kochać-stan-ten-blis­ki
najaroz­pierawwier­ca sięw umysłi ciałokrzyczeć sięchcejak­byte­gobyłomałotańczyćska­kaćśpiewaćkochaćstantenblis­kipra­wiedoskonałościgdy­bytaktrwaćw nimzbytdługoprzyp­ra­wićmógłbyo mdłości wwier­ca się w umysłw umysł i ciałoi ciało krzyczeć siękrzyczeć się chcejak­by te­gote­go byłobyło małomało tańczyćkochać stanstan tenblis­ki pra­wiepra­wie doskonałościdoskonałości gdy­bygdy­by taktak trwaćtrwać w nimw nim zbytzbyt długodługo przyp­ra­wićprzyp­ra­wić mógłbymógłby o mdłości wwier­ca się w umysł i ciałow umysł i ciało krzyczeć sięi ciało krzyczeć się chcejak­by te­go byłote­go było małobyło mało tańczyćkochać stan tenblis­ki pra­wie doskonałościpra­wie doskonałości gdy­bydoskonałości gdy­by takgdy­by tak trwaćtak trwać w nimtrwać w nim zbytw nim zbyt długozbyt długo przyp­ra­wićdługo przyp­ra­wić mógłbyprzyp­ra­wić mógłby o mdłości