Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...


roz­poznać-szczęście-kiedy-ży-u twych-stóp-mieć-od­wagę-i zde­cydo­wać-i pochy­lić-ę-chwy­ć- w dłonie-i zat­rzy­ć
marc levyroz­poznaćszczęściekiedyleżyu twychstópmiećod­wagęi zde­cydo­waći pochy­lićsięchwy­cićje w dłoniei zat­rzy­maćto mądrośćser­camądrość którajest tyl­kolo­gikąto małoroz­poznać szczęściekiedy leżyleży u twychu twych stópmieć od­wagęod­wagę i zde­cydo­waći zde­cydo­wać i pochy­lići pochy­lić sięchwy­cić je w dłonieje w dłonie i zat­rzy­maćto mądrość ser­cajest tyl­ko lo­gikąkiedy leży u twychleży u twych stópmieć od­wagę i zde­cydo­waćod­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lići zde­cydo­wać i pochy­lić sięchwy­cić je w dłonie i zat­rzy­mać

Zwie­rza­nie się dru­giemu człowieko­wi jest w grun­cie rzeczy jak gra, w której al­bo wszys­tko się przeg­ry­wa, al­bo wyg­ry­wa. Ten dru­gi jest zaw­sze prze­ciw­ni­kiem i dokład­nie tak na­leży go trak­to­wać. Żaden gracz nie kładzie od­kry­tych kart na sto­le. Trzy­ma je w dłoni i wy­biera, które wyrzu­cić pier­wsze, a które zat­rzy­mać do końca.Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Naj­ważniej­sze we wspom­nieniach jest to, żeby mieć się gdzie zat­rzy­mać i tam je wspominać.stoisz obok mnie ale znikasz wciąż znikasz co­raz bar­dziej niewidzialna nieodczuwalna wciąż znikasz mi­mo, że stoisz obok mnie mam Cię co­raz mniej i gu­bię się bo bi­cie Two­jego ser­ca już mnie nie prowadzi padłam Ci do stóp chciałam chwy­cić Twoją dłoń nic nie ważne.. pa­mięć Two­ja była studnią te­raz to tyl­ko kałuża kiedyś też będziesz samotna u Twoich stóp ok­ruszki mo­jego serca lecz Ty pat­rzysz w niebo nie widzisz kruszysz bardziej Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Tyl­ko miłość pot­ra­fi zat­rzy­mać czas.