rozczulanie-ę-nad-sobą-jest-naszym-największym-wrogiem-i-śli-mu-ulegniemy-to-nie-możemy-dokonać-niczego-mądrego-na-tym-świecie
helen kellerrozczulaniesięnadsobąjestnaszymnajwiększymwrogiemjeślimuulegniemytoniemożemydokonaćniczegomądregonatymświecierozczulanie sięsię nadnad sobąsobą jestjest naszymnaszym największymnajwiększym wrogiemwrogiem ii jeślijeśli mumu ulegniemynie możemymożemy dokonaćdokonać niczegoniczego mądregomądrego nana tymrozczulanie się nadsię nad sobąnad sobą jestsobą jest naszymjest naszym największymnaszym największym wrogiemnajwiększym wrogiem iwrogiem i jeślii jeśli mujeśli mu ulegniemynie możemy dokonaćmożemy dokonać niczegodokonać niczego mądregoniczego mądrego namądrego na tymrozczulanie się nad sobąsię nad sobą jestnad sobą jest naszymsobą jest naszym największymjest naszym największym wrogiemnaszym największym wrogiem inajwiększym wrogiem i jeśliwrogiem i jeśli mui jeśli mu ulegniemynie możemy dokonać niczegomożemy dokonać niczego mądregodokonać niczego mądrego naniczego mądrego na tymrozczulanie się nad sobą jestsię nad sobą jest naszymnad sobą jest naszym największymsobą jest naszym największym wrogiemjest naszym największym wrogiem inaszym największym wrogiem i jeślinajwiększym wrogiem i jeśli muwrogiem i jeśli mu ulegniemynie możemy dokonać niczego mądregomożemy dokonać niczego mądrego nadokonać niczego mądrego na tym

Ten co jest naszym panem, jest i wrogiem naszym. -Jean De La Fontaine
ten-co-jest-naszym-panem-jest-i-wrogiem-naszym
Największym wrogiem postępu nie jest błąd lecz lenistwo. -Henry Thomas Buckl
największym-wrogiem-postępu-nie-jest-błąd-lecz-lenistwo
Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski. -Stefan Wyszyński kard
Łatwizna-życiowa-jest-największym-wrogiem-współczesnej-polski
Prawdziwa mądrość nie jest pewna niczego na tym pełnym sprzeczności świecie. -Joseph Conrad
prawdziwa-mądrość-nie-jest-pewna-niczego-na-tym-pełnym-sprzecznoś-świecie