Rozkosz jest premią natury za trud płodzenia i rodzenia.


rozkosz-jest-premią-natury-za-trud-płodzenia-i-rodzenia
zygmunt freudrozkoszjestpremiąnaturyzatrudpłodzeniarodzeniarozkosz jestjest premiąpremią naturynatury zaza trudtrud płodzeniapłodzenia ii rodzeniarozkosz jest premiąjest premią naturypremią natury zanatury za trudza trud płodzeniatrud płodzenia ipłodzenia i rodzeniarozkosz jest premią naturyjest premią natury zapremią natury za trudnatury za trud płodzeniaza trud płodzenia itrud płodzenia i rodzeniarozkosz jest premią natury zajest premią natury za trudpremią natury za trud płodzenianatury za trud płodzenia iza trud płodzenia i rodzenia

Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia.Wszystko, co daje rozkosz jest dobre, a wszystko, co rani, jest złe. Nigdy nie odwracałam się plecami od seksu... Przeciętny romans trwa dopóty, dopóki daje rozkosz.[...] Czasami myślę o zakończeniu romansu, który dopiero co rozpoczęłam.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury.Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury.By­cie kre­tynem to nic trud­ne­go, naj­trud­niej jest przyz­nać so­bie że się nim jest.