Rozkosze są niby fale i szczyty gór cierpienia - niby głębie i wąwozy i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem.


rozkosze-są-niby-fale-i-szczyty-gór-cierpienia-niby-głębie-i-wąwozy-i-dopiero-wszystkie-one-razem-sprawiają-że-życie-jest-piękne-gdyż
bolesław prusrozkoszenibyfaleszczytygórcierpieniagłębiewąwozydopierowszystkieonerazemsprawiajążeżyciejestpięknegdyżrzeźbisięjakposzarpanyłańcuchwschodnichnaktórepatrzymypodziwemrozkosze sąsą nibyniby falefale ii szczytyszczyty górgór cierpieniacierpienianibyniby głębiegłębie ii wąwozywąwozy ii dopierodopiero wszystkiewszystkie oneone razemrazem sprawiająże życieżycie jestjest pięknegdyż rzeźbirzeźbi sięsię jakjak poszarpanyposzarpany łańcuchłańcuch górgór wschodnichna którektóre patrzymypatrzymy zz podziwemrozkosze są nibysą niby faleniby fale ifale i szczytyi szczyty górszczyty gór cierpieniagór cierpienianiby głębieniby głębie igłębie i wąwozyi wąwozy iwąwozy i dopieroi dopiero wszystkiedopiero wszystkie onewszystkie one razemone razem sprawiająże życie jestżycie jest pięknegdyż rzeźbi sięrzeźbi się jaksię jak poszarpanyjak poszarpany łańcuchposzarpany łańcuch górłańcuch gór wschodnichna które patrzymyktóre patrzymy zpatrzymy z podziwem

Rozkosze są niby fale i szczyty gór cierpienia – niby głębie i wąwozy i dopiero wszystkie one razem sprawiają, że życie jest piękne, gdyż rzeźbi się jak poszarpany łańcuch gór wschodnich, na które patrzymy z podziwem.Zmarszczki na twarzy są to niby trotoary, które niegdyś wdziki wydeptały.Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze Grzeczność jest jak poduszka powietrzna: niby nic w niej nie ma, a jednak z nią wygodnie.Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.