Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem:


rozmawiano-o-istnieniu-boga-powiedziałem-oto-dowód-w-dwóch-słowach-skoro-istnieje-skutek-istnieje-i-przyczyna
montesquieurozmawianoistnieniubogapowiedziałemotodowóddwóchsłowachskoroistniejeskutekprzyczynarozmawiano oo istnieniuistnieniu bogaoto dowóddowód ww dwóchdwóch słowachskoro istniejeistnieje skutekistnieje irozmawiano o istnieniuo istnieniu bogaoto dowód wdowód w dwóchw dwóch słowachskoro istnieje skutekrozmawiano o istnieniu bogaoto dowód w dwóchdowód w dwóch słowachoto dowód w dwóch słowach

Miłość w tym znaczeniu, w jakim istnieje w społeczeństwie, jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem się dwóch naskórków.Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość.Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego.Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć śmierć, skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, a cialo nigdy nie jest naprawdę żywe - Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą .Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel.