Rozpaczać jest to zło przydawać do zła.


rozpaczać-jest-to-zło-przydawać-do-zła
jean de la fontainerozpaczaćjesttozłoprzydawaćdozłarozpaczać jestzło przydawaćprzydawać dodo złajest to złozło przydawać doprzydawać do złarozpaczać jest to złojest to zło przydawaćzło przydawać do złarozpaczać jest to zło przydawaćjest to zło przydawać do

Roz­paczać jest to zło przy­dawać do zła.Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze złaDobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła.To właśnie skutkiem, klątwą złego czynu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.To właśnie skut­kiem, klątwą złego czy­nu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić.