Rozprawienie się z błędem przynosi równe, a czasem nawet większe korzyści, niż odkrycie nowej prawdy lub faktu.


rozprawienie-ę-z-błędem-przynosi-równe-a-czasem-nawet-większe-korzyś-ż-odkrycie-nowej-prawdy-lub-faktu
charles darwinrozprawieniesiębłędemprzynosirówneczasemnawetwiększekorzyściniżodkrycienowejprawdylubfakturozprawienie sięz błędembłędem przynosiprzynosi równeczasem nawetnawet większewiększe korzyściniż odkrycieodkrycie nowejnowej prawdyprawdy lublub fakturozprawienie się zsię z błędemz błędem przynosibłędem przynosi równea czasem nawetczasem nawet większenawet większe korzyściniż odkrycie nowejodkrycie nowej prawdynowej prawdy lubprawdy lub fakturozprawienie się z błędemsię z błędem przynosiz błędem przynosi równea czasem nawet większeczasem nawet większe korzyściniż odkrycie nowej prawdyodkrycie nowej prawdy lubnowej prawdy lub fakturozprawienie się z błędem przynosisię z błędem przynosi równea czasem nawet większe korzyściniż odkrycie nowej prawdy lubodkrycie nowej prawdy lub faktu

Lepiej cierpieć czasem zło, niż je wyrządzać; i być czasem nawet oszukanym, niż być niegodnym zaufania.Żaden człowiek, który pragnie dać z siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory. A już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje - zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Ustępuj w przypadku wszelkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób słuszność była po twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu niż zostać przezeń pogryzionym walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany.Chytra to prawda, że niepodobna pokonać ducha faktu. Można tylko stawić mu czoła lub go unikać, a spotkałem nawet paru ludzi, którzy z prześladującymi ich widmami żyli w dobrej komitywie.Profesja hipokryty przynosi wspaniałe korzyści.Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy.Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają się wam niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy.