Rozsądek jest jak dworak, który usłużnie dostosowuje się do humorów swego pana; dla każdej żądzy, dla każdego zamierzenia umie dostarczyć racji uzasadniających.


rozsądek-jest-jak-dworak-który-usłużnie-dostosowuje-ę-do-humorów-swego-pana-dla-każdej-żądzy-dla-każdego-zamierzenia-umie-dostarczyć-racji
fryderyk hegelrozsądekjestjakdworakktóryusłużniedostosowujesiędohumorówswegopanadlakażdejżądzykażdegozamierzeniaumiedostarczyćracjiuzasadniającychrozsądek jestjest jakjak dworakktóry usłużnieusłużnie dostosowujedostosowuje sięsię dodo humorówhumorów swegoswego panadla każdejkażdej żądzydla każdegokażdego zamierzeniazamierzenia umieumie dostarczyćdostarczyć racjiracji uzasadniającychrozsądek jest jakjest jak dworakktóry usłużnie dostosowujeusłużnie dostosowuje siędostosowuje się dosię do humorówdo humorów swegohumorów swego panadla każdej żądzydla każdego zamierzeniakażdego zamierzenia umiezamierzenia umie dostarczyćumie dostarczyć racjidostarczyć racji uzasadniających

Rozsądek jest jak dwo­rak, który usłużnie dos­to­sowu­je się do hu­morów swe­go pa­na: dla każdej żądzy, dla każde­go za­mie­rze­nia umie dos­tar­czyć rac­ji uzasadniających.Miłość zawsze jest patetyczna. Jej patos jest do zniesienia dla każdego. Dla każdego - zakochanego.Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności.W sercu pełnym jest miejsce dla każdego, w pustym nie ma miejsca dla nikogo.Dla każdego nudnego autora, który nie miał tyle talentu, iżby się od autorstwa wstrzymał, jest to talent bardzo ważny umieć się pośpieszyć z wyrazem koniec.Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.