... roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli.


roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
kartezjuszroztropnośćnakazujenigdynieufaćzupełnościtymktórzynaschociażrazzawiedliroztropnośćroztropność nakazujenakazuje nigdynigdy nienie ufaćufać ww zupełnościzupełności tymktórzy nasnas chociażchociaż razraz zawiedliroztropność nakazujeroztropność nakazuje nigdynakazuje nigdy nienigdy nie ufaćnie ufać wufać w zupełnościw zupełności tymktórzy nas chociażnas chociaż razchociaż raz zawiedliroztropność nakazuje nigdyroztropność nakazuje nigdy nienakazuje nigdy nie ufaćnigdy nie ufać wnie ufać w zupełnościufać w zupełności tymktórzy nas chociaż raznas chociaż raz zawiedliroztropność nakazuje nigdy nieroztropność nakazuje nigdy nie ufaćnakazuje nigdy nie ufać wnigdy nie ufać w zupełnościnie ufać w zupełności tymktórzy nas chociaż raz zawiedli

. . . roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli.Jes­teśmy skłon­ni bar­dziej ufać ludziom niez­na­jomym, bo oni nig­dy nas nie zawiedli.Przebaczamy łatwo tym, którzy nas nudzą, ale nigdy tym, którzy nas uważają za nudnych.Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.Kiedy miłość nas opanuje, roztropność idzie w las.Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali.