Rozum lada kto ma, lecz go zamyka, by z cięciwy nie wypadł nie w porę.


rozum-lada-kto-lecz-go-zamyka-by-z-ęciwy-nie-wypadł-nie-w-porę
alighieri danterozumladaktoleczgozamykabycięciwyniewypadłporęrozum ladalada ktokto malecz gogo zamykaby zz cięciwycięciwy nienie wypadłwypadł nienie ww poręrozum lada ktolada kto malecz go zamykaby z cięciwyz cięciwy niecięciwy nie wypadłnie wypadł niewypadł nie wnie w poręrozum lada kto maby z cięciwy niez cięciwy nie wypadłcięciwy nie wypadł nienie wypadł nie wwypadł nie w poręby z cięciwy nie wypadłz cięciwy nie wypadł niecięciwy nie wypadł nie wnie wypadł nie w porę

Ro­zum la­da kto ma, lecz go za­myka, by z cięci­wy nie wy­padł nie w porę.Nie strach zamyka psu mordę, lecz duża kość.Kto kocha - małe mu ogromnieje i lada promyk zolbrzymia nadzieję.Kto kocha - małe temu ogromnieje i lada promyk zolbrzymia nadzieje.Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści.Rozmawiali o tym, kto wygra i kto przegra. Wygrał ludzki rozum. Wygrała ludzkość.