Rozum nie jest, jak uczą niektórzy, początkiem i przewodnikiem cnoty - tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą.


rozum-nie-jest-jak-uczą-niektórzy-początkiem-i-przewodnikiem-cnoty-tę-rolę-spełniają-popędy-najpierw-musi-ę-wytworzyć-nieświadomy-pęd
arystotelesrozumniejestjakucząniektórzypoczątkiemprzewodnikiemcnotyrolęspełniająpopędynajpierwmusisięwytworzyćnieświadomypędkutemucoszlachetnepotemdopierorozumudzielaswegoprzyzwoleniasądudlategoteżpopędyskierowanecnociestanowiąlepszypunktwyjścianiżrozumprzyzwyczajeniestajedrugąnaturąrozum nienie jestjak ucząuczą niektórzypoczątkiem ii przewodnikiemprzewodnikiem cnotycnotytę rolęrolę spełniająspełniają popędynajpierw musimusi sięsię wytworzyćwytworzyć nieświadomynieświadomy pędpęd kuku temutemu coco szlachetnepotem dopierodopiero rozumrozum udzielaudziela swegoswego przyzwoleniaprzyzwolenia ii sądudlatego teżteż popędypopędy skierowaneskierowane kuku cnociecnocie stanowiąstanowią lepszylepszy punktpunkt wyjściawyjścia niżniż rozumprzyzwyczajenie stajestaje sięsię drugądrugą naturąrozum nie jestjak uczą niektórzypoczątkiem i przewodnikiemi przewodnikiem cnotyprzewodnikiem cnotytę rolętę rolę spełniająrolę spełniają popędynajpierw musi sięmusi się wytworzyćsię wytworzyć nieświadomywytworzyć nieświadomy pędnieświadomy pęd kupęd ku temuku temu cotemu co szlachetnea potem dopieropotem dopiero rozumdopiero rozum udzielarozum udziela swegoudziela swego przyzwoleniaswego przyzwolenia iprzyzwolenia i sądudlatego też popędyteż popędy skierowanepopędy skierowane kuskierowane ku cnocieku cnocie stanowiącnocie stanowią lepszystanowią lepszy punktlepszy punkt wyjściapunkt wyjścia niżwyjścia niż rozumprzyzwyczajenie staje sięstaje się drugąsię drugą naturą

Kogo Bóg chce ukarać, temu najpierw odbiera rozum. -Sofokles
kogo-bóg-chce-ukarać-temu-najpierw-odbiera-rozum
Rozum jest naszym przewodnikiem, jakże często nie znającym drogi. -Anonim
rozum-jest-naszym-przewodnikiem-jakże-często-nie-znającym-drogi
Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą. -Arystoteles
przyzwyczajenie-staje-ę-poniekąd-drugą-naturą
Prasa unicestwia ludzi, wyniszcza duszę, serce, honor, rozum - o! rozum przede wszystkim. -Stanisław Przybyszewski
prasa-unicestwia-ludzi-wyniszcza-duszę-serce-honor-rozum-o-rozum-przede-wszystkim
Dwie przesady: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum. -Blaise Pascal
dwie-przesady-wykluczyć-rozum-przyjmować-tylko-rozum
Rozum jest naszym przewodnikiem, często jednak pierwszy nas zdradza. -Vincent Van Gogh
rozum-jest-naszym-przewodnikiem-często-jednak-pierwszy-nas-zdradza