Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie.


rozwój-osobisty-to-ważna-rzecz-moje-przesłanie-dla-ludzkoś-wiąże-ę-z-nadzieją-że-ludzie-będą-raczej-zmierzali-w-kierunku-rozwoju-samych
bruce leerozwójosobistytoważnarzeczmojeprzesłaniedlaludzkościwiążesięnadziejążeludziebędąraczejzmierzalikierunkurozwojusamychsiebieniżstronęswojegowizerunkuliczęszukaligłębokoswymwnętrzudążeniudoszczeregowyrażaniasiebierozwój osobistyważna rzeczmoje przesłanieprzesłanie dladla ludzkościludzkości wiążewiąże sięz nadziejąże ludzieludzie będąbędą raczejraczej zmierzalizmierzali ww kierunkukierunku rozwojurozwoju samychsamych siebiesiebie niżw stronęstronę rozwojurozwoju swojegoswojego wizerunkuże będąbędą szukaliszukali głębokogłęboko ww swymswym wnętrzuwnętrzu ww dążeniudążeniu dodo szczeregoszczerego wyrażaniawyrażania siebieosobisty to ważnamoje przesłanie dlaprzesłanie dla ludzkościdla ludzkości wiążeludzkości wiąże sięwiąże się zsię z nadziejąże ludzie będąludzie będą raczejbędą raczej zmierzaliraczej zmierzali wzmierzali w kierunkuw kierunku rozwojukierunku rozwoju samychrozwoju samych siebiesamych siebie niżsiebie niż wniż w stronęw stronę rozwojustronę rozwoju swojegorozwoju swojego wizerunkuże będą szukalibędą szukali głębokoszukali głęboko wgłęboko w swymw swym wnętrzuswym wnętrzu wwnętrzu w dążeniuw dążeniu dodążeniu do szczeregodo szczerego wyrażaniaszczerego wyrażania siebie

Rozwój dla samego rozwoju, to ideologia komórek rakowych. -Anonim
rozwój-dla-samego-rozwoju-to-ideologia-komórek-rakowych
Jeśli nie będziemy umieli od czasu do czasu dla zabawy śmiać się z samych siebie, ryzykujemy, że śmiać się będą z nas inni -K. T. Toeplitz
jeśli-nie-będziemy-umieli-od-czasu-do-czasu-dla-zabawy-śmiać-ę-z-samych-siebie-ryzykujemy-że-śmiać-ę-będą-z-nas-inni
Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa. -Albert Einstein
wolność-nauczania-i-wyrażania-opinii-w-książkach-i-prasie-stanowi-podstawę-zdrowego-i-naturalnego-rozwoju-każdego-społeczeństwa
Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego